Close

ডিস্ট্রিক্টকী মরমদা

জিরিবাম জীলা অসি মনিপুরগী নোংচুপ হারম পাংনা লৈবা জিলা অমনি। মসি ২৪°৪৮’0.00’’ N লেটিচুদ, ৯৩°০৭’ ১২.00’’ E লোংগিচুদ অমদি পাক চাউবা কিলোমিটর ২৩২ নি। ২০১১ গী মীকোক থীবগী মতুং ইন্না অপুন্নবা মীশীং ৪৩,৮৩৮ নী। মনিপুরগী কোনুং ইম্ফালদগী ২২০ কিলোমিটর লাপ্না লৈ। জিরিবামগী ভুগোলিক সীমনাদী নোংপোকতা টমেংলোং জীলাগী তৌসেম সব-দীবীজন অমসুং চুড়়াচান্দপুর জীলাগী টিপাইমুখ সব-দীবীজন্নি। নোংচুপতনা অসামগী কাছার জীলা অমসুং বরাক তুরেলনি। অৱাংথংবদা অসামগী কাছার জীলা অমসুং জিরি তুরেলনি।  খা- মাইকেদনা চুড়়াচান্দপুর জীলাগী সব-দীবীজন অমসুং বরাক তুরেলনি। জিরি তুরেল অমসুং বরাক তুরেল  অনিনা অৱাং মাইকেদা অসামগী কাছারগী জিরিবামগা সীমনা ওই। অদুগা নোংচুপকী শরুক খরদি জিরি অমদি বরাক তুরেলগী ইতিনফম জিরিমুক ফাওবনি। এনঃঐছঃ-৩৭ সিনা জিরিবাম জীলা ফাওরগা অসামগী কাছার জীলা সিলচার অমসুং মনিপুরগী ইম্ফাল সহরসি শম্নহল্লি। জিরিবাম জাৎ বীজাৎ ফুরুপ কয়ানা খুন্দা লৈতাই। অৱাংবা থাক্কী মহৈ মশিং মতমগা চুন্নবা লৌশিং ফংদবনা মরম ওইরগা হৌজিক ফাওবদা জিরিবামগী মীয়াম লৌউ-শীংউবদা, হৈরা-থাবদা, অপিকপা শেনথংগী লল্লোন-ইতিকতা হীংনবগী লম্বী ওই। জিরিবামগী মীওই খুজোক খরতমক লৈঙাক্কী অমসুং লন্নাই- লোইশংশিংদা থবক তৌই। লাইরবা ময়েক চৎতবা অমসুং থবক ফংদবা ( শুফম নোম্ফম লৈতবা ) সিনা জিরিবামগী থেংনরীবা খুদোং-চাদবাশীংনি।