Close

ডিপুটি কমিসনারশিংগী লিষ্ট

সেরিএল মিং অসিদগী হৌরগা অশিফাওবা
১.

দির  হারমিট সিংহ পাহুজা,অইঃএঃএসঃ

১০-১২ -২০১৬ ০৭-০৭-২০১৭
২. রোবার্ট সিংহ ক্ষেত্রিময়ুম, অইঃএঃএসঃ ০৭-০৭-২০১৭ ১৪ -০৮-২০১৯
৩. ময়াংলম্বম রাস্কুমার সিংহ, অইঃএঃএসঃ ১৪ -০৮-২০১৯  ১৫-০১-২০২০
৪. ডব্লিউ মালেমঙানবা চেংলে, অইঃএঃএসঃ  ১৫-০১-২০২০ তিল দেঢ