Close

লমদমসিগী ঈশীং- নুংশিৎ অমদি মহৌশাগী ওইবা শকতম

লমদমসিগী মহৌশাগী ওইবা মশক অসি কাছার তমপাক ফাওবা শনদোকখ্রি I তম্পাক অসিগী লৈবাক লৈহাও অসি জিরি তুরেলনা পুথরকলগা শেম্বনি I লমদমসিগী ময়াই ওইবা শরুকতগী, অৱাংদগী মখারোমদা শনদোকখ্রিবা চীংশাং নাপোমনা অগলাপুরগী অৱাংবা চিংগী মফমগা অমত্তা ওইরি I হায়রিবা চীংশাং নাপোমসিগী নাকল অনিমক্তা লৈহাও চেল্লবা তমপাক্কী শরুক লৈরি I মীশীংনা খুন্দা- লৈতাবগী মফম অসি হায়রীবা তমপাক্কী শরুকসিদা ওইরী I

লমদম অসি লৈবাক লৈহাওগী চাং ৱাংবা মরমনা লৌউ শীংউবগী থবক্না মরুওইবা ওইরী I মফম অসি অৱাংলোমদগী মখারোমদা খরা পৈথরক তৌই I লোইননা হায়রীবা মফম অসি টাউন অমা ওইনা শেমগৎপগী চপ চাবা মফম ওইবগা লোইননা টাউন সিগী অকোইবদা খুল কয়া লিংখৎপা য়াবগী খুদোংচাবা মফম অমনি অমদি তুংগীদমক হেন্না পাকথোক- চাওথোকপা য়াবা, শেমগৎ শাগৎপা য়াবা,খুন্দা- লৈতাবা য়াবা মফম অমশুনি I ঈশীং- নুংশিৎকী ওইনা য়েংলবসু, জিরিবাম অসি অতৈ স্টেট শীংগা মান্নদবা মওংদা কালেন থাদা কাহেন্না শাবা অমদি নীংথমথাদা ময়াইওইনা ইংবা ওই Iজিরিবাম অসি শিলচর দগী কিলোমিটর ৪৫ দমক লাপ্পী I অসাম গা য়ুমলোন্নবা নক্নবা মফম ওইবনা অসাম গী মফম খরগা ঈশীং নুংশিৎকী ফীবম চপ মান্নৈ I মফম অসি ঈশিং মনিল অমদি নোংজুগী চাং ৱাংবগা লোইননা নীংথমথাগী মতম তেনবা অমদি কালেনগী মতম শাংবা ওই Iকালেনথাগী মতম অসি মার্চ থাদগী হৌরগা ওক্তোবর থাফাওবা ওই I অদুগা নীংথমথা না নাবেম্বর থাদগীনা ফেব্রৱারী থা ফাওবা ওই I মে থাদা নোংজুগী চাং নেম্বগা লোইননা জুন থানা চহি অমগী মনুংদা খৃাইদগী শাবা মতমনি I মে থাদা ওইবা অঈং-অশাগী  খৃাইদগী ৱাংবা চাং অসি ৪০° C নি I মফমসিগী খৃাইদগী নুঙাইবা অঈং-অশাগী মতম অসি নাকেনথাগী মতমনি I মসি সেপটেম্বর দগী নাবেম্বর অদুৱাই ফাওবা ওই I খৃাইদগী ঈংবা মতমসিনা ডিসেম্বর থাখায়দগীনা জানুৱারী থাখায় ফাওবনি I হায়রিবা মতমসিদা নুমিদাংগী মতমদা ঈংবগী চাং অসি ২.৭৮°C কী মখাদা ওই I অদুমওইনমক অয়ুক নুংথিলগী মতমদদি য়াম্না ঈংবা ওইদে I নোংজুথাগী মতমগুম্না অদুমক নুঙাইবা ওই I জিরিবাম অসি চহিচুপ্পা ঈশিং মনিল অমদি নোংজুগী চাং য়াম্না ৱাংবা মফম ওই I ঈশিং মনিল খৃাইদগী ৱাংবা মতম অসি নোংজুথাগী মতমদনি I জুন থাদা ডিস্ট্রিক্ট অসিদা খৃাইদগী ৱাংবা ঈশিং মনিলগী চাং অসি ১০০% ওই অদুগা খৃাইদগী নেম্বনা ৭৯% নি I ওক্তোবর দগী ডিসেম্বর থাশিংদা ঈশিং মনিলগী চাংসি খৃাইদগী নেম্বা ওই I তশেংনা হায়রবদা , জিরিবাম অমদি মসিগী শরুকশিংগী অঈং-অশাগী চাং অসি অতৈ স্টেটশিংগা য়েংনবদা অদুমক ৱাংনা লৈ I

অশাবা অমদি চিঙগী লম ওইবনা,নোংজুগী চাং অসিসু জিরিবাম দা অদুমক ৱাংনা লৈ I মসি খা-নোংচুপ নোংজুগী মখা হেক পোনবা ওই I স্টেটসিগী অতোপ্পা মফমশিংগা চাংদম্নবদা জিরিবাম ডিস্ট্রিক্টনা নোংজুগী চাংসি ৱাংনা লৈ I চহিগী নোংজুগী চাং অসি মে থাদা,নোংজুথা লাকত্রিঙৈগী মাংওইননা ২০-৩০% ওই অদুগা নোংজুথা হেক মতমদনা ৬০-৭০% ওই I জুন গী থাখায়দগীনা সেপটেম্বর থা ফাওবদা ওইবা নোংজুগী চাংনা ১০০০এমএম-১৬০০এমএম নি I ডিসেম্বর গী থাখায় অদুৱাই ফাওবদা উন তাবগী চাংসি অদুমক লীকনা তাই I লমদমসিগী ওইনা মহৌশাগী ওইবা মশক অমদি ঈশিং নুংশিৎ কী ফীবম হায়বা তারবদি মফমসিদা অকনবা নোংলৈ নুংশিৎশু শিৎলি লোইননা মসি খা-নোংচুপলোমদগী লাকপা নোংজুগা লোইননা March থাদগী July থা ফাওবদা হায়রিবা অকনবা নুংশিৎসি শিৎলি I