Close

লৈপাক লৈহাও & মফমসিগী ঈশিং ইচেলশিং

মফমসিগী ঈশিং ইচেলশিং

     জিরিবাম অসি জিরি তুরেলনা পুথরকপা লৈবাক লৈহাওনা শেম্বা লমদম অমা ওইরবসু মফমসিদা তোঙান তোঙানবা মখলগী লৈপাক লৈহাওসু ফংই I হায়রীবা  তোঙান তোঙানবা লৈবাক লৈহাওশিংগী মচুসু তোঙান তোঙাল্লী I নাপু মচু হাইরপ ওইবদগীনা শংলৈ মুরৈনবা মচু ওইবা য়াওই I লৈপাক লৈহাও অসি লৈঙোইগী শরুক্না খরা য়াম্বা নত্রগা লৈবাক্কী শরুক্না চাং খরা য়াম্বা ওই I

     মফমসিদা ফংলিবা লৈবাক লৈহাওশিংদা ঈশিং মনিলগী চাংসি মহৌশাগী ওইবা মরম কয়াদগী নেম্না/ৱাৎনা লৈ I মসি উমং কোকথোকপন্সু মরুওইবা মরম অমাসু ওইবা য়াই I অদুনা কালেনথাগী মতমদা লৈবাক লৈহাওসি অসুক্কী মতিক ঈশিং মনিল য়াওদে I

     অঙাংবা লৈবাক লৈহাওসি মরুওইনা ঙমথবা চিংমায়শিংদা ফংই অদুগা অনকপা টাউন দনা ৱাওথাংনবা মচুগী  লৈবাক লৈহাও ফংই I মসিনা পাম্বীশিংদা দরকার লৈবা ওক্সিজেন পীদুনা পাম্বীশিংবু চাওহনবদা মতেং পাংই I হায়রীবা মখলগী লৈপাক লৈহাওসিনা ঈশিং মনিলগী চাংসি ফাজিন্দুনা থম্বা ঙমবগা লোইননা পাম্বীশিং চাওবগী দরকার লৈবা মতমদা পাম্বীশিংদা পীবা ঙমই I লমদমসিগী লৈপাক লৈহাও শেম্বগী মওংসি হেরটিঅরি অইজ মতমগী শেল রোকশিংনা ওই I মসি লুশাই চিং অমসুং কাছার চিংগী রোক শেম্বগী মখা শমথরকপা ওই I অদুগা মসি হেরটিঅরি গী মতমদা হিমালয় চিংশাং পরেংদগী অচৌবা তুরেলনা শেমখিবা ওইবা য়াই I অয়াম্বা শরুকসি লৈবাক লৈখোম ওই অদুগা শেল মডসন্টোন ৱাওথাংনবা মচুগী খরা নানবা অমদি য়াম্না নানবা মখলগী মডসন্টোন মফমসিদা ফংই I জিরিবাম টাউন অমদি মসিগী অকোইবদা মরুওইনা ফংলিবা রোকশিংদি শেল,সিলর্টসন্টোন অমদি অকনবা নুংশিংনি I

মফমসিগী ঈশিং ইচেলশিং    

     জিরি তুরেলনা অৱাংদগী মখারোমদা চেনথৈ I অপীকপা ইচেলশিংনা অমগা অমগা তিন্নদুনা খরা হেন্না চাওবা ইচেলশিং শেমদুনা জিরি তুরেলদা মফম কয়াদগী তিল্লি I জিরি তুরেলনা মনিপুর অমদি অসামগী ঙমখৈ ওই, মাগী হেক হৌরকফমদগীনা বরাক তুরেলদা তিনখিবা ফাওবা জিরি তুরেল অমদি বরাক তুরেল অনিগী ইতিনফমবু জিরিমুখ হায়না খংনৈ I জিরি তুরেলনা কাছার ডিস্ট্রিক্কী অৱাং নোংপোক থংবা চিঙগী শরুক্তগী চেনথরকলগা গোদাম ঘাট য়ৌনা চেল্লকলগা অমুক খরা থৈরগা,জিরিঘাট য়ৌনবা অমুক চেল্লগা,অমুকসু খরা কোনথোকলগা,মখারোমদা অমুক চেনথরগা, অদুগী মতুংদা ১২ মাইলস চেল্লকলগা বরাক তুরেলদা তাই I

     তুরেল অসি য়ার্ড ৪০ কুম্বা পাকই অদুগা তুরেল খোঙনুংদা উগীমশা-মঙশীংনা পীক থন্না লৈ I জিরি তুরেলগী মনিপুর লোমথংবা শরুক অসি অশুকপা উমং ওই I মসিনা খারোমথংবা শরুক্তা মাইল কয়া শনদোকখ্রি I উমংসিদা মমল য়াম্লবা উশিং অমদি রবর মচিংবসু ফংই I