Close

হকশেল

 

লৈঙাক্কি লাৱেংশঙ
সঃ নঃ লাৱেংশঙ মমিং মফম
১. জিলা  অনালায়েংশঙ জিরিবাম নিংশিংখুল, জিরিবাম,মনিপুর-৭৯৫১১৬
২. সব সেন্টার গুলারথোল, কাশিমপুর, চন্দ্রনাথপুর, দুর্গাপুর, ভুটাংখাল, জিরিমুখ