Close

নিংশিংখুল বাইও দাইবর্সিটি পার্ক , জিরিবাম

মাইকৈ
ক্যাটেগোরী মহৌশাগী ওইবা /মহৌশাগী মফজা

মাসিগী ম্ফম অসি ইশিং অমদি কাংফালগী পাম্বীশিং অমাদি শা-ঙা শিংগী ওইবা চপ চাবা ম্ফম অমনি I ম্ফম অসি ঐখোয়গী থৌনা লৈরবা ইপা-ইপু শিংবু ইকাই খুম্নবা উৎন্নবা ম্ফম অমশুনি I

  • এনছেট্রেল হিরোস কমপলেক্স
  • বাইও দাইবর্সিটি পার্ক
  • এনছেট্রেল হিরোস
  • নিংশিংখুল,জিরিবাম

করম্না য়ৌগনি:

এরোপ্লেন্না

সিলচার এরপোদ কেঃএম ৬২ লাপনা লৈ

ট্রেন্না

জিরিবাম ট্রেন স্টেশন কেঃএম ৬ লাপনা লৈ

লম্বীনা

জিরিবাম বাজার সি কেঃএম ৬ লাপনা লৈ