Close

লৈঙাকপগী মওং

জিরিবাম ডিস্ট্রিকতা গ্রাম পনচায়াট তরুক, জিলা পরিষাট কনসটিটুনসি অনি অমদি মুনিসিপাল র্বোড/কাওনসিল অমা লৈ I

অসাম মুনিসিপাল এক.১৯২৩ গী মখাদা জিরিবাম অসি ১৯৭৩ দা অপীকপা টাউন অমা ওইরে I টাউনসিপ কমিটি অমসু মীয়ামগী য়েংদুনা শেমলে I মসু মনিপুর মুনিসিপালিটিস এক ১৯৭৬ মখাদা লৈরে অদুগী মতুংদা অমুক মনিপুর মুনিসিপালিটিস এক ১৯৯৪ গী মখাদা অমুক লৈরে I ১৯৮৪ দা মুনিসিপালিটি গী থাক্তা থমলে I হৌজিক জিরিবাম মুনিসিপালিটি কাওনসিল গী ৱার্ড ১০ লৈরে I খুঙ্গংগী লমদা গ্রাম পনচায়ট ৬ কী মনুংদা ৩ অমনা জিরি সার্কল গী ওই অদুগা ৩ অমনা বোরোবেকরা সার্কল গী ওই I জিরি সার্কল গী মনুংদা লৈবশিংদি হিলঘাট, ডিবোং অমসুং সোনাপুর গ্রাম পনচায়টনি I লাটিংখাল,  বোরোবেকরা অমদি জাকুরাধোর দি বরাক সার্কল গী মনুংদা লৈ I সার্কল খুদিংগী উপ প্রধান অদুম লৈবগা লোইননা পনচায়ট মেম্বর মশিং ৫১ নি I ডিস্ট্রিক অসিদা জিলা পারিসদ মেম্বর অনি অসি সার্কল খুদিংগী অম্মম লৈগনি I